top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

De website wordt uitgebaat door:

SGRD BV (commerciële benaming BE DEAR)

KBO 0697.854.028

Door het bezoeken van de website en/of het kopen van een product of service op de website stemt de bezoeker van de website en/of de koper in met deze Algemene Voorwaarden en alle andere bijzondere voorwaarden die voor een bepaald product of service op de website staan vermeld.

1. Tot stand komen van de overeenkomst

 

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De kunstenares heeft alle redelijke inspanningen gedaan om de producten – en de kleuren ervan – zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kunstenares kan echter niet garanderen dat de kleuren, zoals weergegeven op het scherm van de koper, volledig accuraat zijn.

 

De kunstenares behoudt zich ook het recht voor om elk moment een bepaald product of dienst niet meer aan te bieden. De kunstenares is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet meer aanbieden van een product of een dienst.

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Het merendeel van de te koop aangeboden producten zijn unieke kunstwerken. De kunstenares doet alle redelijke inspanningen om de website volledig up-to-date te houden met betrekking tot welke kunstwerken nog beschikbaar zijn dan wel verkocht zijn. Mocht het zijn dat een schilderij verkocht is aan een derde, maar nog niet als dusdanig vermeld staat op de website, kan de koper geen rechten halen uit de vermelding op de website om de kunstenares tot de verkoop te dwingen of een gelijkaardig schilderij te leveren.

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de kunstenares passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de kunstenares voor een veilige internetomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de kunstenares daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

De kunstenares kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de kunstenares op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd, tenzij wettelijke bepalingen het meedelen van deze motieven zou verhinderen, een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2. Prijs

Tenzij een specifiek aanbod een bijzondere geldigheidsduur heeft, heeft de kunstenares het recht om de prijzen op de website op elk moment aan te passen.

 

De prijzen van de producten of diensten, zoals vermeld in het aanbod, zijn inclusief btw. De prijzen zijn echter, tenzij anders vermeld, exclusief leveringskosten. Voor taksen, leveringskosten en eventuele andere lasten voor leveringen buiten België en Nederland, maakt de kunstenares uitdrukkelijk voorbehoud. Deze zijn niet in de prijs opgenomen en zijn, in voorkomend geval, ten laste van de koper.

 

 

3. Levering

Met uitzondering van producten met een louter digitale inhoud, levert de kunstenares producten enkel in België en Nederland. Voor leveringen buiten deze regio, zal de kunstenares specifiek de koper inlichten of dit mogelijk is en, zo ja, omtrent de daaraan verbonden kosten, ev. taksen en de te verwachte leveringstermijn. De kunstenares heeft het recht, maar is niet verplicht om in andere dan de hier vermelde landen, te leveren. Voor levering in deze andere landen staat de koper ook in voor het voldoen van alle formaliteiten die vereist zouden zijn voor een regelmatige invoer van de producten en/of diensten in het betrokken land.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de kunstenares kenbaar heeft gemaakt.

 

De kunstenares zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen.

 

Het risico van beschadiging en/of verloren gaan van producten berust bij de kunstenares tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de kunstenares bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Garantie

De kunstenares zal alle redelijke inspanningen leveren opdat het product vrij is van enige gebreken en in overeenstemming is met het aanbod. Kunstenares geeft hieromtrent echter geen garanties en is niet aansprakelijk voor enige gebreken, zichtbaar of verborgen.

5. Aanvullende regels voor overeenkomsten met consumenten

5.1. Levering aan consument

De kunstenares zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

Na ontbinding conform het vorige lid zal de kunstenares het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

Het risico van beschadiging en/of verloren gaan van producten berust bij de kunstenares tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de kunstenares bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Herroepingsrecht consument bij verkoop op afstand

Tenzij de consument het product heeft gekocht in de gebouwen van de kunstenares of op een tentoonstelling in een daartoe permanent of tijdelijk ingerichte ruimte, kan de consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De kunstenares mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De kunstenares mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Indien de kunstenares de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de kunstenares de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

5.3. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan cfr. het bepaalde in voorgaande alinea.

 

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de kunstenares hem niet voor of bij het sluiten van de

overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

5.4. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de kunstenares.

 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de kunstenares. Dit hoeft niet als de kunstenares heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en in de originele verpakking, en conform de door de kunstenares verstrekte instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product.

 

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de kunstenares een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de kunstenares is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien:

  • de kunstenares de consument de wettelijk verplichte informatie ver het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

5.5. Verplichtingen van de kunstenares bij herroeping

 

Als de kunstenares de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

De kunstenares vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de kunstenares aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Alle overeenkomsten zoals omschreven in art. VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, en in het bijzonder voor de volgende overeenkomsten, hier niet-limitatief opgesomd:

  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
o de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

5.6. Garantie consument

 

De kunstenares is conform de art. 1649bis BW tot en met art. 1649 octies BW jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming, zoals omschreven in art. 1649ter BW, dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De consument is verplicht om de kunstenares schriftelijk op de hoogte te brengen binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek of het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld.

 

De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar vanaf de verkoop mag verstrijken.

 

De kunstenares is niet aansprakelijk voor enige gebreken of gebreken aan overeenstemming die zich zouden manifesteren na de periode van twee jaar vanaf de verkoop.

 

6. Diversen

Zelfs als kunstenares niet onmiddellijk haar rechten uitoefent of in een bepaald geval verzuimt haar recht uit te oefenen, betekent dit niet dat zij afziet van haar rechten onder deze voorwaarden en kan zij steeds besluiten om deze rechten in de toekomst wél af te dwingen. Als de kunstenares besluit om in een bepaald geval afstand te doen van haar rechten, betekent dit niet dat zij afstand doet van haar rechten in het algemeen of in de toekomst.

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige gebreken of gebreken aan overeenstemming die zich zouden manifesteren na de periode van twee jaar vanaf de verkoop.

7. Privacy

Op de bescherming van de persoonsgegevens van de koper is aanvullend aan deze Algemene Voorwaarden de Privacy verklaring, die terug te vinden is op de website, van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Privacy verklaring, heeft de Privacy verklaring als bijzondere overeenkomst, voorrang. De kunstenares behoudt zich het recht voor om de Privacy verklaring bij te werken en up to date te houden, rekening houdend met wijzigingen in de wetgeving en de marktomstandigheden.

 

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op overeenkomsten tussen de kunstenares en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht, met uitsluiting van de internationaal privaatrechtelijke verwijzingsregels, van toepassing. Geschillen betreffende deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De intern in België bevoegde rechtbank wordt daarbij aangeduid door de van toepassing zijnde Belgische bevoegdheidsregels, met uitsluiting van de internationaal privaatrechtelijke verwijzingsregels.

 

 

9. Definities

consument: elke koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

koper: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, zij het consument, handelaar of onderneming, die ingaat op een aanbod op de website en/of, al naargelang van de context, de website bezoekt.

 

kunstenares: Sigrid Bedeer - BE DEAR / SGRD BV

modelformulier: het formulier dat de consument dient te hanteren indien hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen en dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden op de website is terug te vinden.

 

website: website, inclusief de webshop, die terug te vinden is met URL https://www.bedear.be

 

10. Bijlagen

bottom of page